Skargi i wnioski - Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków Komendant Powiatowy Policji w Szczytnie przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 12.00 do 16.00. Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie, ul. Piłsudskiego 39, 12-100 Szczytno, te. 89 623 22 11 fax 89 623 22 05. Ponadto skargi i wnioski mogą być składane w postaci wiadomości e-mail skargi@szczytno.ol.policja.gov.pl

 
 
INFORMACJE OGÓLNE
SKARGA - jest pojęciem wieloznaczeniowym, w pojęciu kpa powszechna.  Jest to zażalenie, obwinienie kogoś o coś, środek prawny przysługujący stronom, ale również skarga do NSA, dlatego kpa określa przedmiot skargi i wniosku, ale jej nie definiuje.
Art. 227 kpa stanowi, że przedmiotem skargi jest zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy, albo przez ich pracowników, naruszenia praworządności lub słusznych interesów obywateli, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Art. 241 kpa stanowi, że przedmiotem wniosku mogą być sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokojenia potrzeb ludności.

O tym czy dane pismo jest wnioskiem czy skargą decyduje treść w nim zawarta, a nie jego forma zewnętrzna - zatytułowanie pisma - art. 222 kpa.

 

CENTRUM MONITOROWANIA PRACY POLICJI
 
Wojewódzka Informacja Policyjna zwana dalej WIP to całodobowa linia telefoniczna nr (89) 522 44 44 (linia resortowa 731 44 44) umożliwiająca kontakt obywateli z Policją, która nie stanowi numeru alarmowego.
 
Celem funkcjonowania WIP jest uspołecznienie działań Policji poprzez doskonalenie jakości obsługi interesantów udzielenie osobom zainteresowanym informacji o trybie załatwienia sprawy z jaką się zwracają lub zgłaszają do Policji oraz zbieranie informacji będących w zainteresowaniu Policji.
 
 
TERMINY I ZAWIADOMIENIE O SPOSOBIE ZAŁATWIENIA SKARGI.
Terminy określone są w kpa i tak:
Termin 7- dniowy obowiązuje, gdy skarga lub wniosek nie dotyczy naszego organu i trzeba ją przesłać do właściwego urzędu, ewentualnie zwrócić skargę skarżącemu wskazując właściwy organ - art. 231 kpa;
W przypadku, gdy zbieramy materiał dowodowy - czas na zakończenie postępowania określa art. 237 § l kpa tj. miesiąc od momentu wpływu skargi do organu właściwego;
W przypadku, gdy skarga wpłynęła za pośrednictwem lub bezpośrednio od posła, senatora czy radnego termin ten wynosi 14 dni - art. 237 §2 kpa.
W przypadku, gdy postępowanie nie zostanie zakończone w ustawowym terminie - przed jego upływem - należy pisemnie poinformować skarżącego o przyczynach jego niedotrzymania i określić nowy termin zakończenia - art. 36 kpa.

Załatwienie skargi, w świetle przepisów, polega na rozstrzygnięciu, wydaniu polecenia lub podjęciu innych stosownych kroków celem usunięcia stwierdzonych uchybień i w miarę możliwości przyczyn ich powstania oraz zawiadomieniu w sposób wyczerpujący skarżącego o wynikach rozpatrzenia, dokonanych rozstrzygnięciach, wydanych poleceniach lub podjętych innych stosownych środkach i działaniach.

 

PRZYJMOWANIE SKARG

W sprawach skarg na policjantów i pracowników Policji oraz wniosków jako organ właściwy zgodnie z art. 228 kpa Komendant Powiatowy Policji w Szczytnie przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach 8.00-16.00
Do przyjmowania skarg i wniosków upoważniony jest także Specjalista ds. Dyscyplinarnych, Skarg i Wniosków, tel. 0-89 623 22 14. W razie potrzeby do przyjęcia ustnej skargi (wniosku) do protokołu upoważniona jest też wskazana przez Komendanta Powiatowego osoba. W Komendzie Powiatowej znajduje się biuro podawcze, gdzie za potwierdzeniem odbioru przyjmowana jest korespondencja.
W myśl § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków skargi mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie. (§ 6 cyt. rozporządzenia). Natomiast skargi i wnioski nadesłane pocztą elektroniczną powinny zawierać pocztowy adres do korespondencji. 
Skargi nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. Jeżeli z treści skargi nie można należycie ustalić przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.
Skargę można złożyć osobiście w Komendzie Powiatowej Policji w Szczytnie przy ul. Piłsudskiego 39, przesyłając faxem na nr 089-6232205 lub też przesyłając pocztą na adres: Komenda Powiatowa Policji, 12-100 Szczytno, ul. Piłsudskiego 39.
Skargę można także złożyc przesyłając na adres poczty elektronicznej e-mail tj. skargi@szczytno.ol.policja.gov.pl.
 
RPO
Skargi na działalność Policji można również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:   
 
Rzecznik Praw Obywatelskich,
Aleja Solidarności 77,
00-090 Warszawa
Przyjęcia Interesantów:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00, od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00
telefon: 0-22 55 17 760, 0-22 55 17 811, centrala: 0-22 55 17 700
 
Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku województwa warmińsko-mazurskiego
ul. Chmielna 54/57
80 -748 Gdańsk
sekretariat (+ 48) 58 764 73 02
fax (+ 48) 58 764 73 03
Przyjęcia interesantów:
telefon (+ 48) 58 764 73 06
poniedziałek w godz. 10.00-17.00, wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00-15.00
Linki:
strona główna RPO www.rpo.gov.pl
formularz elektroniczny http://www.rpo.gov.pl/wniosek/